Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska

Informace o správci

Toto jsou informace, jak

Bochoř, Náves 202/41, 75108 Bochoř, IČO 00301051

jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis.

Kontaktní údaje: bochor.ou@bochor.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

(kontakt neuveden)

Účel zpracování

Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci, který je vyžadován zvláštním právním předpisem.

Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány

 • Za účelem splnění právní povinnosti
 • Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování jsou

 • Splnění právní povinnosti
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Kategorie subjektů údajů

 • Osoby, jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
 • Osoby navštěvující webové prezentace

Kategorie osobních údajů

 • Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
 • IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení. Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené. V případech, kdy tak ukládá zvláštní právní předpis, jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům.

Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu.

Zpracovatelé

TRIADA, spol. s r.o., IČ 43871020

Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Lhůta, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

 • Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu, kterou tento předpis stanovuje. Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu, která je nutná pro doložení skutečnosti, že byl dokument na úřední desce vyvěšen.
 • Osobní údaje osob navštěvujících webovou prezentaci jsou zpracovávány po dobu nejdéle 3 let.

Automatické rozhodování a profilování

Automatické rozhodování ani profilování není použito.

Zdroj osobních údajů

 • Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu byly získány způsobem stanoveným tímto předpisem.
 • Osobní údaje návštěvníků webové prezentace byly získány s využitím prostředků nutných pro technické zajištění komunikace.

Práva osob

Osoba (subjekt údajů) má právo

 • Na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  1. účely zpracování;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Na opravu osobních údajů – subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a dále na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Na výmaz osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě že:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.
 • Na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, zpracovávaných správcem z důvodu jeho oprávněného zájmu. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  1. zpracování je založeno na plnění smlouvy a
  2. zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 • Podat stížnost u dozorového úřadu.

Platné od 24. 5. 2018

iMunis © 2006 Triada, spol. s r. o.